ข่าวสาร M-CAB

M-CAB ได้รับรางวัล “อรรธนารีศวร” ประจำปี 2562 ด้านสร้างเสริมความเข้มแข็งและศักยภาพชุมชนหลากหลายทางเพศ (ประเภทหน่วยงาน)

รางวัล”อรรธนารีศวร”
รางวัลแห่งความหลากหลายทางเพศระดับสากลและระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแด่บุคคลและองค์กร ที่อุทิศตนทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศ และสิทธิมนุษยชนของผู้มีความหลากหลายทางเพศ

จัดโดย สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://www.youtube.com/watch?v=uFGXOfXDpk0
https://www.facebook.com/ArdhanareeswaraAward/
https://www.tnnthailand.com/content/27135

ติดต่อเรา

Email: mcab.msm2015@gmail.com
Facebook: M-CAB Thailand