ASPIRE Guidelines ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อกลุ่ม LGBTI เป็นพิเศษ ให้พิจารณาดังนี้

A – Acknowledgement สร้างการรับรู้รับทราบว่า LGBTI มีอยู่และเขาได้รับผลกระทบรุนแรงจากการระบาด

S – Support สนับสนุนการทำงานของภาคประชาสังคมและกลุ่มคุ้มครองสิทธิ LGBTI และเรียนรู้จากการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จของกลุ่มเหล่านี้

P – Protection ปกป้องจากความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับการระบาด และดำเนินคดีกับผู้กระทำความรุนแรง

I – Indirect discrimination avoidance ป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม เพราะเป็นความเสี่ยงทางตรงที่สำคัญ และทำให้การตีตราต่อบุคคล LGBTI รุนแรงขึ้น

R – Representation เป็นปากเสียงให้กลุ่มตัวเองในการเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณา ดำเนินการ และประเมินผลในการกำหนดมาตราที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 เป็นสำคัญ และต้องสะท้อนเสียงของเขาด้วย

E – Evidence-gathering รวบรวมหลักฐานข้อมูลผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อ LGBTI และรัฐต้องดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จ

ข้อมูลจากการบรรยายของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ ใน “การผลักดันสิทธิ LGBTQI ในระดับสากล และสถานการณ์ในประเทศไทย: มุมมองด้านกฎหมาย” วันที่ 29 เม.ย.64 ผ่าน FB Live