นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริการผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ระบุว่าการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีฯ มีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากในจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่รับสิทธิจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 295,858 คน มีผู้ป่วยที่รู้สถานะการติดเชื้อถึง 285,671 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 96.65 และผู้ติดเชื้อเอชไอวีฯ ได้รับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส 250,722 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 87.77 ถือว่ามากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขณะที่ผู้รับยาต้านไวรัสสามารถกดปริมาณไวรัสลงได้ 184,953 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 73.77 อ่านต่อได้ที่ https://today.line.me/th/pc/article/PV3wWl?utm_source=lineshare