ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (U.S. CDC) ในประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม “งานเทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 28 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ CDC ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดแสดงบูธนิทรรศการแสดงความร่วมมือด้านการวิจัยและโครงการด้านเอชไอวีที่มีร่วมกันมาเป็นเวลา 30 ปี
          The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) at the U.S. Embassy participated in the 28th “Candle Opens Up Hearts” World AIDS Day event held at the King Chulalongkorn Memorial Hospital on December 1, which was presided over by Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavatiat. CDC, in collaboration with the Thai Ministry of Public Health displayed a booth, highlighting 30 years of collaboration on HIV research and programs.