เครดิตภาพ : https://astroglide.com/blog/gender-identity
วันที่ 17 พ.ค. ของทุกปีเป็น “วันสากลเพื่อยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (International Day Against Homophobia, Transphobia, and Biphobia หรือ IDAHOT)” นั่นเพราะสังคมยังไม่เข้าใจความแตกต่างหลากหลายในโลกที่มีมากกว่าแค่เพศ ”ชายและหญิง” ที่ถูกกำหนดโดยเครื่องเพศ ที่เรียกว่าเพศสรีระ (sex or sex assigned at birth) และระบบเพศที่สังคมกำหนดขึ้น หรือที่เรียกว่า “เพศทางจิตสังคม” หากแต่มี”เพศ”ที่มากกว่านั้น ซึ่งเราต้องรับรู้และเข้าใจเรื่อง เพศภาวะหรือเพศสภาพ (gender) เพศวิถีหรือวิถีทางเพศหรือรสนิยมทางเพศ (sexual orientation) และอัตลักษณ์ทางเพศ (gender identity) กันเสียก่อน อาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากที่จะทำความเข้าใจ แต่อาจจะต้องใช้เวลาตั้งวงเสวนากาแฟเพื่อทำความเข้าใจกัน
(อ่านเพิ่มเติมได้จาก ประเด็นที่เก่ียวข้องกับคํานิยามในการศึกษาถึงความหลากหลายทางเพศในคนกลุ่มน้อยทางเพศในประเทศไทย (2560)
https://he02.tci-thaijo.org/…/download/105083/83535/)
.
หากสังคมเปิดกว้าง ทำความเข้าใจ รับรู้ และยอมรับให้กับความหลากหลายทางเพศเมื่อไร เมื่อนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องมีวัน IDAHOT อีกต่อไป