พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวเปิดงาน Gender Matters ที่จัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ว่า กลุ่มประชากรของประเทศไม่ได้จำกัดแค่ชายและหญิงเท่านั้น แต่ยังประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอีกจำนวนมาก แต่เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดทำการสำรวจสถิติประชากรกลุ่มดังกล่าวทั่วประเทศ จึงทำให้ไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่ชัดได้ อย่างไรก็ดี ในมิติของการส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้องสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้น เราทุกคนควรพึงตระหนักว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีศักดิ์ศรี มีความเสมอภาค และต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศใด

ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยที่ผ่านมาได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และสร้างความตระหนักถึงสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างต่อเนื่อง

สำหรับเรื่องสิทธิในการแต่งงานและการมีชีวิตครอบครัว (Right to marriage and family life) เป็นหนึ่งในประเด็นที่กระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ได้รับรองไว้ในหลักการสิทธิมนุษยชนสากลหลายฉบับ เช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) ที่ไทยได้เข้าเป็นภาคี และหลักการยอกยาการ์ตาว่าด้วยการปรับใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ ค.ศ. 2006 ทั้งยังสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ในส่วนของแผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ/อัตลักษณ์ทางเพศ ในงานดังกล่าวมีเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย, ศาสตราจารย์กิตติคุณอมรา พงศาพิชญ์, ศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต มันตาภรณ์, นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ สถานทูต และภาคประชาสังคม มาร่วมกิจกรรมด้วย อ่านต่อได้ที่ https://thestandard.co/gendermatters/