การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่สมาชิก MCAB และคณะทำงานชุมชนประจำคลินิกชุมชนสีลม จะได้เข้ามารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้  ทบทวนสาระสำคัญที่ถูกต้อง เกี่ยวกับองค์ความรู้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี/เอดส์ แนวทางการป้องกันและดูแลรักษา รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งชาติ รวมทั้งแนวทางการป้องกันและดูแลรักษาเอชไอวี/เอดส์ระดับโลกในอนาคต อันจะนำไปสู่เป้าหมายร่วมกันของการทำงานระดับประเทศ ที่ให้ความสำคัญต่อการจัดการและยุติปัญหาเอดส์ ตามยุทธศาสตร์ 3 ศูนย์ (Getting to Zero) ต่อไป

หัวข้อการอบรมวันที่ 27 มิถุนายน 2561

ช่วงเช้า องค์ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แนวทางการป้องกันและดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดย พญ.เอกจิตรา สุขกุล จากศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐ ด้านสาธารณสุข
ช่วงบ่าย องค์ความรู้เรื่องเอชไอวี/เอดส์ แนวทางการป้องกันและดูแลรักษาเอชไอวี/เอดส์ โดย พญ.เอกจิตรา สุขกุล จากศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐ ด้านสาธารณสุข

หัวข้อการอบรมวันที่ 28 มิถุนายน 2561

ช่วงเช้า ยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งชาติ 25602564 และสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี/เอดส์ และการดำเนินงานยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทยรอบปี 2560 โดย นพ.ศรายุทธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ฯ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ช่วงบ่าย ผลเบื้องต้นจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก YMSM Cohort Study และ Group Discussion: สถานบริการสุขภาพแบบไหนที่ตอบสนองความต้องการต่อกลุ่มประชากรเยาวชนชายรักชายและสาวประเภทสอง โดยคณะทีมวิจัยจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อการอบรมวันที่ 29 มิถุนายน 2561

ช่วงเช้า Global Trend in HIV Prevention โดย คุณอุดม ลิขิตวรรณวุฒิ จากองค์กร AVAC
ช่วงบ่าย บทบาทของคณะที่ปรึกษาชุมชน (CAB) กับการดำเนินงานวิจัยเรื่องเอชไอวี/เอดส์ในชุมชน โดย คุณอุดม ลิขิตวรรณวุฒิ จากองค์กร AVAC