สำหรับคณะที่ปรึกษาชุมชนฯ M-CAB และคณะทำงานชุมชนประจำคลินิกชุมชนสีลม (CWG) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562

ณ โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่สมาชิก M-CAB และคณะทำงานชุมชนประจำคลินิกชุมชนสีลม จะได้เข้ามารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมทักษะการคิด สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ให้คำปรึกษาแนะนำ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยในคน ทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการบรรยายเรื่องสถานการณ์และแนวโน้มของการระบาดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในปัจจุบันและความท้าทาย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับทราบข้อมูล สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการสื่อสารในชุมชน ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ได้อย่างถูกต้อง อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานยุติปัญหาเอดส์ในระดับประเทศต่อไป

หัวข้อการอบรมวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

 • ช่วงบ่าย สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน และความท้าทาย โดย นพ.ณัฐพล งามจิรธรรมกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

หัวข้อการอบรมวันที่ 1 สิงหาคม 2562

 • ช่วงเช้า แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อหาการอบรม วิทยาศาสตร์คืออะไร (What is science?) โดย รศ. นพ. ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ช่วงบ่าย ทำไมการวิจัยถึงมีความสำคัญในวิทยาศาสตร์ (Why research is important in science?) & Group Discussion: Research Dilemmas โดย รศ. นพ. ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวข้อการอบรมวันที่ 2 สิงหาคม 2562

 • ช่วงเช้า กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คืออะไร (What is the scientific method?) โดย รศ. นพ. ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ช่วงบ่าย ศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์ (The human side of science)
  – New research helps us explain more of the world
  – People and research
  – Ethical, legal, and social issues to protect research participants
  – The future of science โดย รศ. นพ. ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่