ระเบียบและข้อกำหนด

คำนิยาม

ชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ หมายถึง การรวมตัวกันของผู้มีความหลากหลายทางเพศ อาทิเช่น ชาย หญิง ชายรักชาย ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย สาวประเภทสอง ผู้หญิงข้ามเพศ หญิงรักหญิง และผู้ชายข้ามเพศ เป็นต้น

คณะที่ปรึกษาฯ หมายถึง กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิหรือองค์การที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ทั้ง ๔๓ คน ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุม หรือผู้แทน ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาฯ จะประกอบด้วยสมาชิกในแต่ละภาคส่วน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๔๓ คน กล่าวคือ ภาคองค์การพัฒนาชุมชน ๓๐% (ไม่เกิน ๑๓ ที่นั่ง) ภาคการแพทย์และวิจัย ๒๐% (ไม่เกิน ๙ ที่นั่ง) ภาคสื่อประชาสังคม ๒๐%  (ไม่เกิน ๙ ที่นั่ง) ภาครัฐ ๑๕% (ไม่เกิน ๖ ที่นั่ง) และภาคธุรกิจ ๑๕% (ไม่เกิน ๖ ที่นั่ง)

เป้าหมายของ M-CAB

เป็นที่ปรึกษาในทุกด้านที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ พร้อมหารือเสนอแนวทาง มาตรการ กลวิธี และคำแนะนำการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการดำเนินงานในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ

วัตถุประสงค์ของ M-CAB

1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในกลุ่มชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ

2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายในกลุ่มชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ

3. เพื่อประสานงานกับชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ ในการหาแนวทางการทำงานร่วมกัน

4. เพื่อผลักดันนโยบายและติดตามความคืบหน้าในการทำงานด้านรณรงค์ป้องกัน งานบริการการรักษาและงานวิจัยในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของ M-CAB

1. ระดมสมองเพื่อให้คำปรึกษาและหาแนวทางการแก้ปัญหาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อให้บรรลุตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์

2. ประสานความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ

3. ติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ

4. พัฒนาศักยภาพคณะที่ปรึกษาฯ และชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้มีความหลากหลายทางเพศ

ติดต่อเรา

Email: mcab.msm2015@gmail.com
Facebook: M-CAB Thailand